مدل :DE-2156


ساب ووفر
- ابعاد بلندگو : "6.5
- مقاومت: 8Ω
- دامنه فرکانس : 40Hz-150Hz
- حساسیت : 80db
- توان خروجی : 30W
بلندگوهای جانبی
- ابعاد بلندگو : "3
- مقاومت : 4Ω
- دامنه فرکانس : 20Hz-150KHz
- حساسیت : 85db
- توان خروجی: 10W*2