در راستای تلاش برای ورود اسپیکر به عنوان جدیدترین محصول  شرکت دنای به بازار، دستگاهV-CUT  به عنوان آخرین دستگاه وارد چرخه ی تولید این محصول شد.

با برنامه ریزی منظم و همت پرسنل متخصص تا پایان سال 1396 از این محصول رونمایی خواهد شد.